ข่าวสารคณะ

สบู่กาแฟ

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

น้ำผึ้งรัก(ษ์)ป่า

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ปลานิลอินทรีย์รมควัน

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

หมูฝอย

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว