สบู่กาแฟ

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

น้ำผึ้งรัก(ษ์)ป่า

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ปลานิลอินทรีย์รมควัน

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ สาขาวิชาเกษต..

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

หมูฝอย

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

ปลานิลอินทรีย์สดตัดแต่ง

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ สาขาวิชานวัต..

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร เกษตรสี..

15 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงหนองปลิง

หมูดำอินทรีย์สดตัดแต่ง

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ตลาดชุมชนเกษตรอินทรีย์

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ สาขาวิชาวิทย..

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว