การประกันคุณภาพการศึกษา

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร ค.บ.เกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชานวัต..

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

ประชุมโครงการประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2..

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรม CMRU KM Day 2022 การจัดการความรู้สู่ชีวิตวิถีใหม่ (N..

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องสมุด คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชานวัต..

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับคณ..

เมื่อวันที่ 27 พฤษถาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร คบ. สาขาวิชาเกษตร..

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร