คณะผู้บริหารปัจจุบัน

คณะผู้บริหารปัจจุบัน

   
  ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี  
  คณบดี  
     
ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร ผศ.ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
 และกิจการนักศึกษา  และกิจการพิเศษ และบริการวิชาการ
     
   
  นายภาคภูมิ ทะนุดี  
  รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี   
     

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ

   
  ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา  
  ประธานกรรมการประจำคณะ  
     
 นายสัตวแพทย์สมเกียรติ ศีลสุทธิ์ ผศ.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล ผศ.กาญจนา นาคประสม
กรรมการประจำคณะ กรรมการประจำคณะ กรรมการประจำคณะ
     
   
  นางสาวนฤมล ทักษะอุดม  
  กรรมการประจำคณะ