คณะผู้บริหารปัจจุบัน

คณะผู้บริหารปัจจุบัน

   
  ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี  
  คณบดี  
  โทร. 062-949-6517  
ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร ผศ.ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
 และกิจการนักศึกษา  และกิจการพิเศษ และบริการวิชาการ
โทร. 089-167-4736 โทร. 091-199-1565 โทร. 085-8708784
   
  นายภาคภูมิ ทะนุดี  
  รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี   

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ

   
  ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา  
  ประธานกรรมการประจำคณะ  
     
นายสัตวแพทย์สมเกียรติ ศีลสุทธิ์ ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล  ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
     
   
  นางสาวนฤมล ทักษะอุดม  
  กรรมการ