โครงการ OGOP

TICA Connection ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

อบรมเฉพาะทางตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนและการท่องเที่ยวชุมชน

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2566 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

รายงานผลการฝึกอบรม และกล่าวปิด พร้อมกับมอบเกียรติบัตร ฝึกอบร..

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสภา

Follow up training + Value addiction to local crops Tashi Y..

เมื่อวันที่ 1 กุมพาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

follow-up Online Training HAA & Tsirang

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

จัดการฝึกการอบรมโครงการ OGOP (One Gewog One Product)

วันที่ 17-27 กันยายน 2565 ราชอาณาจักรภูฏาน

การฝึกการอบรมโครงการ OGOP เมือง Tsirang

เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2565 ราชอาณาจักรภูฏาน

การฝึกการอบรมโครงการ OGOP เมือง Trongsa

เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2565 ราชอาณาจักรภูฏาน

การฝึกการอบรมโครงการ OGOP เมือง Lhuntse

เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2565 ราชอาณาจักรภูฏาน

การฝึกการอบรมโครงการ OGOP เมือง Haa

เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2565 ราชอาณาจักรภูฏาน

การฝึกการอบรมโครงการ OGOP เมือง Wangdue

เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2565 ราชอาณาจักรภูฏาน

การฝึกการอบรมโครงการ OGOP เมือง Tashi Yangtse

เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2565 ราชอาณาจักรภูฏาน