โครงการ OGOP

TICA Connection ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

Follow up training + Value addiction to local crops Tashi Y..

เมื่อวันที่ 1 กุมพาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

follow-up Online Training HAA & Tsirang

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

จัดการฝึกการอบรมโครงการ OGOP (One Gewog One Product)

วันที่ 17-27 กันยายน 2565 ราชอาณาจักรภูฏาน

การฝึกการอบรมโครงการ OGOP เมือง Tsirang

เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2565 ราชอาณาจักรภูฏาน

การฝึกการอบรมโครงการ OGOP เมือง Trongsa

เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2565 ราชอาณาจักรภูฏาน

การฝึกการอบรมโครงการ OGOP เมือง Lhuntse

เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2565 ราชอาณาจักรภูฏาน

การฝึกการอบรมโครงการ OGOP เมือง Haa

เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2565 ราชอาณาจักรภูฏาน

การฝึกการอบรมโครงการ OGOP เมือง Wangdue

เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2565 ราชอาณาจักรภูฏาน

การฝึกการอบรมโครงการ OGOP เมือง Tashi Yangtse

เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2565 ราชอาณาจักรภูฏาน

คณะผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าพบอธิการบดี ก่..

วันที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง

สัมภาษณ์ในรายการ TICA พัฒนาทั่วโลก ความสำเร็จของ OGOP Model ..

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร