เจ้าหน้าที่อาหารในสถานศึกษา

ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง
ตำแหน่ง : อาจารย์
ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่
ตำแหน่ง : อาจารย์
นางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
นางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท
ตำแหน่ง : อาจารย์
ผศ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ผศ.ดร.ปวีณา โฆสิโต
ตำแหน่ง : อาจารย์
ผศ.ทัศนีย์ บุญแรง
ตำแหน่ง : อาจารย์
อาจารย์ ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
อาจารย์ ดร.มุจลินท์ แปงศิริ
ตำแหน่ง : อาจารย์
นายสามารถ มณีมงคล
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์