ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา
การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
“คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ภายในปี 2570”

ศูนย์กลางการเรียนรู้ คือ แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ของคณาจารย์ นักวิชาการในคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อเป็นพื้นที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนและบุคคลภายนอกที่สนใจ
นวัตกรรมเกษตร คือ เป็นกระบวนการที่เกิดจากการพัฒนาความคิด ประสบการณ์ การต่อยอดหรือปรับปรุงจากการวิจัย/บริการวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องในด้านการเกษตรจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน คือ ผลลัพธ์จากการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรอย่างต่อเนื่องจนผู้รับบริการสามารถพึ่งพาตัวเองได้


พันธกิจ
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรที่ได้จากศูนย์การเรียนรู้ ให้แก่บัณฑิต ชุมชนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการประกอบสัมมาชีพวัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2570 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
2. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ด้านการเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย
3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านการเกษตร
4. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ค่านิยมหลัก
AGRI
A       Accountability           ความสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ
G       Goodness                 ความดี มีคุณธรรม
R       Responsibility           มีความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติรวมทั้งผลของสิ่งที่ได้ทำลงไป
I         Integrity                    ยึดถือหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
อัตลักษณ์
บัณฑิตมีจิตอาสา สามารถผลิตได้และขายเป็น
เอกลักษณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
วัฒนธรรมองค์กร
รับผิดชอบดี มีจิตบริการ ทำงานเป็นทีม