ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา
        การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
        “คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ภายในปี 2570”
ศูนย์กลางการเรียนรู้ คือ แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ของคณาจารย์ นักวิชาการในคณะเทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อเป็นพื้นที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนและบุคคลภายนอกที่สนใจ
นวัตกรรมเกษตร คือ เป็นกระบวนการที่เกิดจากการพัฒนาความคิด ประสบการณ์ การต่อยอดหรือปรับปรุงจากการวิจัย/บริการวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องในด้านการเกษตรจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน คือ ผลลัพธ์จากการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรอย่างต่อเนื่อง
จนผู้รับบริการสามารถพึ่งพาตัวเองได้พันธกิจ
        สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรที่ได้จากศูนย์การเรียนรู้ ให้แก่บัณฑิต ชุมชนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการประกอบสัมมาชีพ
วัตถุประสงค์
     เพื่อให้การบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2570 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้
     1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
     2. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ด้านการเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย
     3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านการเกษตร
     4. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ค่านิยมหลัก (Core value)
       AGRI
        A        Accountability        ความสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ
        G        Goodness              ความดี มีคุณธรรม
        R        Responsibility         มีความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติรวมทั้งผลของสิ่งที่ได้ทำลงไป
        I         Integrity                ยึดถือหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

อัตลักษณ์ 
        บัณฑิตมีจิตอาสา สามารถผลิตได้และขายเป็น
เอกลักษณ์
        คณะเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture)
        รับผิดชอบดี มีจิตบริการ ทำงานเป็นทีม