วัดค่าอุตุนิยมวิทยา

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เดือนมกราคม 2566

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เดือนพฤศจิกายน 2565

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เดือนกันยายน 2565

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เดือนสิงหาคม 2565

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เดือนกรกฎาคม 2565

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เครื่องวัดค่าอุตุนิยมวิทยา Weather Station

วัดค่าอุตุนิยมวิทยารายสัปดาห์ วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2565