หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.สายบัว เข็มเพ็ชร
Saibua Khempet
ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร
E-Mail : saibua.abc@gmail.com
ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก
Tanya Tapingkae
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-Mail : taya_tap@cmru.ac.th
ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี
Att Atchariyamontree
ตำแหน่ง : คณบดี
E-Mail : att_atchariya@hotmail.com
อาจารย์ ดร.สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ
Supannika Klomjoho
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-Mail : supannika.punchana@gmail.com
อาจารย์ ดร.จีรภา ง่วนหอม
Jeerapa Nguanhom
ตำแหน่ง : อาจารย์
E-Mail : jeerapa.cmru@gmail.com