โครงการ U2T

ประชุมเจ้าหน้าที่โครงการ U2T ตำบลสะลวง

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง

เจ้าหน้าที่โครงการ U2T ตำบลสะลวง ปลูกผักคะน้า และผักชี

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ณ โรงเรือน Smart Farm

เจ้าหน้าที่โครงการ U2T ตำบลสะลวง อบรมผงโรยข้าว

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ณ โรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิด ยุทธ..

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว

รับรางวัลตำบลที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มอบเกียรติบัตรรางวัลตำบลที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ กับนา..

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

U2T Fair 2022

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การอบรมจุลินทรีย์และการปรับปรุงดินสำหรับเกษตรอินทรีย์

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

อบรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์และสมุนไพร

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการขนมอบ อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

อบรมแนวทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย..

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมเอ้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร

อบรมการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวดอยและธัญพืชท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการขนมอบ อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร