ข้อมูลบุคลากร

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล
ตำแหน่ง : คณบดี
ชื่อ รศ.ดร.วัชรพงษ์   วัฒนกูล
ตำแหน่ง คณบดี
ประเภทบุคลากร
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ความเชี่ยวชาญ
โครงงานวิจัย
เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
บทความทางวิชาการ
งานประชุมวิชาการ
รางวัลที่ได้รับ