การวิจัย

แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก ได้รับทุนบทความวิจัย

        คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับทุนสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 บทความเรื่อง การเตรียมหัวเชื้อและวัสดุเพาะที่มีต่อผลผลิตของเห็ดนางรมฮังการี ตีพิมพ์ในวารสารผลิตกรรมการเกษตร ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2566 จำนวน 5,000 บาท มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2567 ดาวน์โหลดไฟล์