การวิจัย

แสดงความยินดีกับ ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร ได้รับทุนบทความวิจัย

        คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับทุนสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง Effects of Moringa oleifera leaf extract on growth performance, blood hematology, immunity, carcass, and meat quality of Mae Hong Son Chickens ตีพิมพ์ในวารสาร Veterinaty Integrative Sciences Volume 22, Number 1, 2024 จำนวน 10,000 บาท มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2567 ดาวน์โหลดไฟล์