การวิจัย

แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทิตา สุนทรวิภาต ได้รับทุนบทความวิจัย

        คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทิตา สุนทรวิภาต อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับทุนสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 บทความเรื่อง การวิจัยและพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคการเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่อย่างสร้างสรรค์สู่ประชาคมอาเซียน ตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2566 จำนวน 5,000 บาท มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2567 ดาวน์โหลดไฟล์