วัดค่าอุตุนิยมวิทยา

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เดือนสิงหาคม 2565

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เดือนกรกฎาคม 2565

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เครื่องวัดค่าอุตุนิยมวิทยา Weather Station

วัดค่าอุตุนิยมวิทยารายสัปดาห์ วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2565