การวิจัย

พิธีการปลูกกัญชง เพื่อการวิจัยสายพันธ์กัญชงพื้นเมือง 83 สายพ..

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 ณ ​จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ได้รับทุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทควา..

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง ที่ได้รับรางว..

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย..

การประชุมหารือการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยกองทุนดิจิทัล ในปีง..

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อาจารย์ นริศรา วิชิต ที่ได้รับรางวั..

ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

บรรยายแนวทางงานวิจัยสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเกี่ยวกับการผลิต..

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการสถานวิจัย ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยา..

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยพื..

ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การเขียนเอกสารทาง..

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคารอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย..

การอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึก..

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาสาย..

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

การพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกับองค์การส่งเสริมโคนม (อสค.)

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร