ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5/2564

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมภาควิชา และอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20210819034338.jpg - การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210819034340.jpg - การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210819034337.jpg - การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210819034341.jpg - การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210819033805.jpg - การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210819032913.jpg - การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210819033036.jpg - การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210819032628.jpg - การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web