ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564

ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20210825080512.jpg -  การประชุมหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210825080516.jpg -  การประชุมหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210825080515.jpg -  การประชุมหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210825080517.jpg -  การประชุมหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210825080514.jpg -  การประชุมหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210825080511.jpg -  การประชุมหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210825080513.jpg -  การประชุมหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web