ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1/2564

ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20210827074537.jpg - การประชุมหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210827074540.jpg - การประชุมหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210827074539.jpg - การประชุมหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210827074538.jpg - การประชุมหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210827074536.jpg - การประชุมหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210827074541.jpg - การประชุมหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1/2564 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web