การแปรรูปลูกพลับ

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมการแปรรูปลูกพลับ จากโครงการยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ณ โรงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
20210907041054.jpg - การแปรรูปลูกพลับ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210907041104.jpg - การแปรรูปลูกพลับ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210907041052.jpg - การแปรรูปลูกพลับ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210907041103.jpg - การแปรรูปลูกพลับ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210907041100.jpg - การแปรรูปลูกพลับ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210907041105.jpg - การแปรรูปลูกพลับ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210907041101.jpg - การแปรรูปลูกพลับ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210907041058.jpg - การแปรรูปลูกพลับ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210907041055.jpg - การแปรรูปลูกพลับ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210907041056.jpg - การแปรรูปลูกพลับ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210907041113.jpg - การแปรรูปลูกพลับ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210907041051.jpg - การแปรรูปลูกพลับ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210907041111.jpg - การแปรรูปลูกพลับ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210907041112.jpg - การแปรรูปลูกพลับ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210907041102.jpg - การแปรรูปลูกพลับ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210907041114.jpg - การแปรรูปลูกพลับ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210907041106.jpg - การแปรรูปลูกพลับ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210907041109.jpg - การแปรรูปลูกพลับ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210907041115.jpg - การแปรรูปลูกพลับ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210907041053.jpg - การแปรรูปลูกพลับ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210907041057.jpg - การแปรรูปลูกพลับ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210907041108.jpg - การแปรรูปลูกพลับ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210907041110.jpg - การแปรรูปลูกพลับ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210907041107.jpg - การแปรรูปลูกพลับ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210907041116.jpg - การแปรรูปลูกพลับ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210907041059.jpg - การแปรรูปลูกพลับ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web