ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน "เตรียมการดี มีคำตอบ ครอบคลุมสมรรถนะ"

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง "เตรียมการดี มีคำตอบ ครอบคลุมสมรรถนะ" ในงานมีพิธีการขอบคุณอาจารย์ ดร.กัญจน์พัชร์ บุญธรานุรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ ราชนิยม อาจารย์ประจำภาคเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ที่ลาออกจากราชการ และนายโสมมนัส พันธุ์พืช พนักงานขับรถ ที่ย้ายไปสังกัดฝ่ายยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 ณ โรงแรม กรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่
 
20210920065541.jpg - โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 20210920065534.jpg - โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 20210920065554.jpg - โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 20210920065556.jpg - โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 20210920065550.jpg - โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 20210920065552.jpg - โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 20210920065539.jpg - โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 20210920065545.jpg - โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 20210920065608.jpg - โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 20210920065606.jpg - โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 20210920065602.jpg - โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 20210920065543.jpg - โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 20210920065611.jpg - โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 20210920065536.jpg - โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 20210920065604.jpg - โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 20210920065615.jpg - โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 20210920065613.jpg - โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 20210920065548.jpg - โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 20210920065610.jpg - โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 20210920065617.jpg - โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 20210920065558.jpg - โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 20210920065600.jpg - โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 20210920065619.jpg - โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 20210920065537.jpg - โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน