ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

AGRI-TECH CMRU EXPO 2022

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม AGRI-TECH CMRU EXPO 2022 กิจกรรมได้แก่ แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แนะนำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และแนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร โดยผ่านแอพลิเคชั่น Zoom Meeting เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20211011031003.jpg - AGRI-TECH CMRU EXPO 2022 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211011030953.jpg - AGRI-TECH CMRU EXPO 2022 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211011030959.jpg - AGRI-TECH CMRU EXPO 2022 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211011031003(1).jpg - AGRI-TECH CMRU EXPO 2022 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211011030958.jpg - AGRI-TECH CMRU EXPO 2022 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211011031002.jpg - AGRI-TECH CMRU EXPO 2022 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211011030957.jpg - AGRI-TECH CMRU EXPO 2022 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211011030955.jpg - AGRI-TECH CMRU EXPO 2022 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211011030954.jpg - AGRI-TECH CMRU EXPO 2022 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211011031000.jpg - AGRI-TECH CMRU EXPO 2022 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211011030952.jpg - AGRI-TECH CMRU EXPO 2022 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211011030951.jpg - AGRI-TECH CMRU EXPO 2022 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211011030956.jpg - AGRI-TECH CMRU EXPO 2022 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211011031001.jpg - AGRI-TECH CMRU EXPO 2022 | http://www.facagri.cmru.ac.th/web