ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การอัดเสียงแนะนำหลักสูตร รายการวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.50 MHz

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ จัดการอัดเสียงแนะนำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร โดย ผศ.ดร. นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และแนะนำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โดย อาจารย์สุภัทรา คำหม่อง อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดเผยแพร่ออกอากาศ รายการราชภัฏสัมพันธ์ FM 88.5 MHz. ช่วงเกษตรก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
20211110030518.jpg - การอัดเสียงแนะนำหลักสูตร รายการวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.50 MHz | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211110030514.jpg - การอัดเสียงแนะนำหลักสูตร รายการวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.50 MHz | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211110030517.jpg - การอัดเสียงแนะนำหลักสูตร รายการวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.50 MHz | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211110030520.jpg - การอัดเสียงแนะนำหลักสูตร รายการวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.50 MHz | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211110030524.jpg - การอัดเสียงแนะนำหลักสูตร รายการวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.50 MHz | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211110030521.jpg - การอัดเสียงแนะนำหลักสูตร รายการวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.50 MHz | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211110030515.jpg - การอัดเสียงแนะนำหลักสูตร รายการวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.50 MHz | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211110030519.jpg - การอัดเสียงแนะนำหลักสูตร รายการวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.50 MHz | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211110030523.jpg - การอัดเสียงแนะนำหลักสูตร รายการวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.50 MHz | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20211110030516.jpg - การอัดเสียงแนะนำหลักสูตร รายการวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.50 MHz | http://www.facagri.cmru.ac.th/web