ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

ขอแสดงความยินดีกับนางอรพินธ์ นาคำ ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโท

คณะเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับนางอรพินธ์ นาคำ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโท บริหารธุกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564