ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

ประชุมหารือการดำเนินงานอาหารปลอดภัยเข้าสู่โรงเรียนและจัดเวทีถอดบทเรียนหน่วยจัดการกลางการเชื่อมโยงผลผลิตเข้าสู่โรงเรียนนำร่อง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมหารือการดำเนินงานอาหารปลอดภัยเข้าสู่โรงเรียนและจัดเวทีถอดบทเรียนหน่วยจัดการกลางการเชื่อมโยงผลผลิตเข้าสู่โรงเรียนนำร่อง จังหวัดเชียงใหม่ ระกว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน 2565 โดยการประชุมร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20220618050901.jpg - ประชุมหารือการดำเนินงานอาหารปลอดภัยเข้าสู่โรงเรียนและจัดเวทีถอดบทเรียนหน่วยจัดการกลางการเชื่อมโยงผลผลิตเข้าสู่โรงเรียนนำร่อง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220618050859.jpg - ประชุมหารือการดำเนินงานอาหารปลอดภัยเข้าสู่โรงเรียนและจัดเวทีถอดบทเรียนหน่วยจัดการกลางการเชื่อมโยงผลผลิตเข้าสู่โรงเรียนนำร่อง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220618050903.jpg - ประชุมหารือการดำเนินงานอาหารปลอดภัยเข้าสู่โรงเรียนและจัดเวทีถอดบทเรียนหน่วยจัดการกลางการเชื่อมโยงผลผลิตเข้าสู่โรงเรียนนำร่อง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220618050900.jpg - ประชุมหารือการดำเนินงานอาหารปลอดภัยเข้าสู่โรงเรียนและจัดเวทีถอดบทเรียนหน่วยจัดการกลางการเชื่อมโยงผลผลิตเข้าสู่โรงเรียนนำร่อง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220618050857.jpg - ประชุมหารือการดำเนินงานอาหารปลอดภัยเข้าสู่โรงเรียนและจัดเวทีถอดบทเรียนหน่วยจัดการกลางการเชื่อมโยงผลผลิตเข้าสู่โรงเรียนนำร่อง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220618050855.jpg - ประชุมหารือการดำเนินงานอาหารปลอดภัยเข้าสู่โรงเรียนและจัดเวทีถอดบทเรียนหน่วยจัดการกลางการเชื่อมโยงผลผลิตเข้าสู่โรงเรียนนำร่อง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220618050856.jpg - ประชุมหารือการดำเนินงานอาหารปลอดภัยเข้าสู่โรงเรียนและจัดเวทีถอดบทเรียนหน่วยจัดการกลางการเชื่อมโยงผลผลิตเข้าสู่โรงเรียนนำร่อง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220618050858.jpg - ประชุมหารือการดำเนินงานอาหารปลอดภัยเข้าสู่โรงเรียนและจัดเวทีถอดบทเรียนหน่วยจัดการกลางการเชื่อมโยงผลผลิตเข้าสู่โรงเรียนนำร่อง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20220618050902.jpg - ประชุมหารือการดำเนินงานอาหารปลอดภัยเข้าสู่โรงเรียนและจัดเวทีถอดบทเรียนหน่วยจัดการกลางการเชื่อมโยงผลผลิตเข้าสู่โรงเรียนนำร่อง | http://www.facagri.cmru.ac.th/web