ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อาจารย์ นริศรา วิชิต ที่ได้รับรางวัลดีเด่น (Best Oral Present Award)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อาจารย์ นริศรา วิชิต อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลดีเด่น (Best Oral Present Award) จากการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 (CRCI) และประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (EENET) ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล