ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ นักวิจัยรุ่นใหม่ สาขาวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว งานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2563-2564 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
20210809073932.jpg -  ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809073926.jpg -  ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809073919.jpg -  ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web 20210809073938.jpg -  ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ | http://www.facagri.cmru.ac.th/web