ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

มหกรรม CMRU KM Day

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ศึกษาการปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ป่าเต็งรังที่เสื่อมโทรม

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ พื้นที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ครั้งที..

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (แบบออ..

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การอภิปรายเพื่อยกร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกร..

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมภาควิชาและอาจารย์ประจำหลักสูตร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษ..

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/..

มื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมจัดงานวันแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนฮอดพิทยาคม

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนฮอดพิทยาคม อ. ฮอด จ.เชียงใหม่

กิจกรรมจัดงานวันแนะแนวการศึกษาและอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอ..

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง อ. จอมทอง จ.เชียงใหม่

ประชุมเครือข่ายคณบดี ราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภ..

จัดแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส “พิงคนครเกมส์”

ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่