ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2566

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2566 โดย รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
20231113152837.jpg - ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231113152837(1).jpg - ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231113152836(1).jpg - ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231113152836.jpg - ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231113152836(2).jpg - ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231113152837(2).jpg - ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย รับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2566 | https://facagri.cmru.ac.th/web