การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงระบบอาหารชุมชนสู่สถานศึกษา

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือ มูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ในนาม สสส. ร่วมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงระบบอาหารชุมชนสู่สถานศึกษา เมื่อวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง และ ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นางธัญวรรณ ศรีเดชะกุล ผู้อำนวยกองการพัฒนานักศึกษา และนายพสิน อุดมพินฐ์ บริษัทคนละดอย ซึ่งเป็นผู้จัดการกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่สูง ร่วมหารือกับ นางจงกลนี วิทยารุ่งเรื่องศรี ประธานมูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ นายชนวน รัตนวราหะ ผู้ทรงคุณวุฒิแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส. นายพิทักษ์ สุภนันทการ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานและฝ่ายยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่
        เพื่อวางแผนสร้างความร่วมมือปี 2567 ในการขับเคลื่อนระบบอาหารจากชุมชนสู่สถานศึกษา ด้วยการพัฒนาคน กลไก และระบบทั้งห่วงโซ่อาหารในสถาบันผลิตครู เกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการและผู้บริหารโรงเรียน โดยการเรียนรู้เชิงบริการและการสร้างสรรค์ชุมชน ด้วยโมเดลระบบเกษตรยั่งยืน อาหาร และโภชนศึกษา พัฒนาภาคเกษตรและเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตให้เข้มแข็ง สร้างเสริมพลังกับโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียง ผลักดันให้เกิดระบบอาหารชุมชนเกื้อกูล สถานศึกษาที่มั่นคง ทั้งนี้ คณะได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ตัวอย่างสวนเกษตรครูน้อย ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะอาชีพและทดลองปฏิบัติ ก่อนออกไปฝึกสอนในโรงเรียน เพื่อนำความรู้ไปสอนด้านเกษตรและอาหารโภชนาการแก่นักเรียน และร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ได้ไปฝึกสอน
20231115150010(4).jpg - การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงระบบอาหารชุมชนสู่สถานศึกษา | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231115150010(3).jpg - การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงระบบอาหารชุมชนสู่สถานศึกษา | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231115150010(5).jpg - การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงระบบอาหารชุมชนสู่สถานศึกษา | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231115150010(2).jpg - การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงระบบอาหารชุมชนสู่สถานศึกษา | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231115150010(1).jpg - การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงระบบอาหารชุมชนสู่สถานศึกษา | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231115150010.jpg - การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงระบบอาหารชุมชนสู่สถานศึกษา | https://facagri.cmru.ac.th/web