ฐานเกษตร

กิจกรรมการสร้างขบวนการจิตอาสาเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สวนเกษตรครูน้อยและอาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และสวนเกษตรครูน้อย