การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

กิจกรรมข่วงวัฒนธรรมล้านนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 106 ปี ชาติกาลพระพุทธพจนวราภรณ์

       เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง จัดกิจกรรมข่วงวัฒนธรรมล้านนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 106 ปี ชาติกาลพระพุทธพจนวราภรณ์(หลวงปู่จันทร์ กุสโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจเกษตรและอาหาร จัดกิจกรรมชมและชิมผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่นประยุกต์ (Functional Food) รับสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้ "โครงการการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเศรษฐกิจ BCG“ ซึ่งได้การสนับสนุนงบประมาณจาก สถาบันธัชชา (วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ภายใต้ สำนักปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้ภายในงานยังประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ กาดข่วงวัฒนธรรม งานทอดผ้าป่า และงานไถ่ชีวิตโค-กระบือจำนวน 45 ตัว
20231226105944.jpg - กิจกรรมข่วงวัฒนธรรมล้านนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 106 ปี ชาติกาลพระพุทธพจนวราภรณ์ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226105948.jpg - กิจกรรมข่วงวัฒนธรรมล้านนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 106 ปี ชาติกาลพระพุทธพจนวราภรณ์ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226105945.jpg - กิจกรรมข่วงวัฒนธรรมล้านนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 106 ปี ชาติกาลพระพุทธพจนวราภรณ์ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226105943(1).jpg - กิจกรรมข่วงวัฒนธรรมล้านนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 106 ปี ชาติกาลพระพุทธพจนวราภรณ์ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226105949.jpg - กิจกรรมข่วงวัฒนธรรมล้านนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 106 ปี ชาติกาลพระพุทธพจนวราภรณ์ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226105946(1).jpg - กิจกรรมข่วงวัฒนธรรมล้านนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 106 ปี ชาติกาลพระพุทธพจนวราภรณ์ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226105947.jpg - กิจกรรมข่วงวัฒนธรรมล้านนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 106 ปี ชาติกาลพระพุทธพจนวราภรณ์ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226105943.jpg - กิจกรรมข่วงวัฒนธรรมล้านนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 106 ปี ชาติกาลพระพุทธพจนวราภรณ์ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226105943(2).jpg - กิจกรรมข่วงวัฒนธรรมล้านนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 106 ปี ชาติกาลพระพุทธพจนวราภรณ์ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226105947(1).jpg - กิจกรรมข่วงวัฒนธรรมล้านนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 106 ปี ชาติกาลพระพุทธพจนวราภรณ์ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226105942.jpg - กิจกรรมข่วงวัฒนธรรมล้านนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 106 ปี ชาติกาลพระพุทธพจนวราภรณ์ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226105946.jpg - กิจกรรมข่วงวัฒนธรรมล้านนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 106 ปี ชาติกาลพระพุทธพจนวราภรณ์ | https://facagri.cmru.ac.th/web