การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและขนมสุนัข

        บริษัท เดอะสุขขะเฮ้าส์ (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดยคุณ สินีธนกานต์ เทพา และ MR. Cheang Shen Kai พร้อมด้วยคุณพศิน อุดมพันธุ์ บริษัท คนละดอย และสวนผักอุดมพันธุ์ เข้าหาร่วมหารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและขนมสุนัข ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
        โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับและหารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยความร่วมมือของคณาจารย์ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจเกษตรและอาหาร ตลอดจนแนวทางความร่วมมือทางวิชาการต่างๆกับทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
20231120075857.jpg - การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและขนมสุนัข | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231120075856.jpg - การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและขนมสุนัข | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231120075859.jpg - การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและขนมสุนัข | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231120075854.jpg - การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและขนมสุนัข | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231120075855.jpg - การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและขนมสุนัข | https://facagri.cmru.ac.th/web