ผลงานที่โดดเด่นและได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล ได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567

        คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล ตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในโอกาศได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 กลุ่มผู้บริหาร ประกาศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยจะมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ตามสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด