การบริการวิชาการ

กองทุนเมล็ดพันธุ์ จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นทุนสำรองในการเพาะปลูก

        เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 อาจารย์ ดร.ทิตา สุนทรวิภาต ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เป็นวิทยากร เรื่อง "กองทุนเมล็ดพันธุ์ จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นทุนสำรองในการเพาะปลูก" ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนบ้านดงหลวง ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ จัดโดย สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (บจธ.) โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นพื้นที่เป้าหมาย 1 ใน 12 พื้นที่ๆ บจธ. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจรากหญ้า ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมศักยภาพกลุ่มชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง การบูรณาการระหว่างหน่วยงานให้เกษตรกรและสมาชิกองค์กรชุมชนได้รับการส่งเสริมความรู้ และประโยชน์ในการพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูป และการตลาด
20240411172412(1).jpg - กองทุนเมล็ดพันธุ์ จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นทุนสำรองในการเพาะปลูก | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240411172409.jpg - กองทุนเมล็ดพันธุ์ จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นทุนสำรองในการเพาะปลูก | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240411172413.jpg - กองทุนเมล็ดพันธุ์ จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นทุนสำรองในการเพาะปลูก | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240411172407(1).jpg - กองทุนเมล็ดพันธุ์ จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นทุนสำรองในการเพาะปลูก | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240411172407.jpg - กองทุนเมล็ดพันธุ์ จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นทุนสำรองในการเพาะปลูก | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240411172408(1).jpg - กองทุนเมล็ดพันธุ์ จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นทุนสำรองในการเพาะปลูก | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240411172408.jpg - กองทุนเมล็ดพันธุ์ จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นทุนสำรองในการเพาะปลูก | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240411172404.jpg - กองทุนเมล็ดพันธุ์ จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นทุนสำรองในการเพาะปลูก | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240411172412.jpg - กองทุนเมล็ดพันธุ์ จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นทุนสำรองในการเพาะปลูก | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240411172411(1).jpg - กองทุนเมล็ดพันธุ์ จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นทุนสำรองในการเพาะปลูก | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240411172410(1).jpg - กองทุนเมล็ดพันธุ์ จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นทุนสำรองในการเพาะปลูก | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240411172406.jpg - กองทุนเมล็ดพันธุ์ จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นทุนสำรองในการเพาะปลูก | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240411172404(1).jpg - กองทุนเมล็ดพันธุ์ จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นทุนสำรองในการเพาะปลูก | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240411172411.jpg - กองทุนเมล็ดพันธุ์ จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นทุนสำรองในการเพาะปลูก | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240411172410.jpg - กองทุนเมล็ดพันธุ์ จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นทุนสำรองในการเพาะปลูก | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240411172409(1).jpg - กองทุนเมล็ดพันธุ์ จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นทุนสำรองในการเพาะปลูก | https://facagri.cmru.ac.th/web