การวิจัย

แสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทิตา สุนทรวิภาต ได้รับทุนบทความวิจัย

         คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทิตา สุนทรวิภาต อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับทุนสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 บทความเรื่อง ผลของการเคลือผิวบุกและน้ำมันเมล็ดมะรุมสกัดต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของมะเขือเทศเชอร์รี่ จำนวน 5,000 บาท มติอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นทุนสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 29 เมษายน 2567