การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

การแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

        นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมการแสดงศิลปะพื้นบ้านในการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๗ โดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร นำเสนอการแสดงในชื่อชุด "ระบำกลอแอ๊ะ" ตามวิถีชาติพันธุ์ปะกากะญอ โดยนักศึกษาชายสวมชุดเชกอ นักศึกษาหญิงสวมชุดเชวา พร้อมอุปกรณ์ตั้งแต่การ ปลูกข้าว(ดอย) เกี่ยวข้าว ตำข้าว และฟัดข้าว กำกับการแสดงโดย นายชญานนท์ เขื่อนทหาร นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ เวทีการแสดง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
20231226110252.jpg - การแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226110300.jpg - การแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226110258.jpg - การแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226110257.jpg - การแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226110253.jpg - การแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226110308.jpg - การแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226110312.jpg - การแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226110304.jpg - การแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226110302.jpg - การแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226110256.jpg - การแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226110259.jpg - การแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226110309.jpg - การแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226110306.jpg - การแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226110307.jpg - การแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226110311.jpg - การแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226110301.jpg - การแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226110251.jpg - การแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226110254.jpg - การแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231226110305.jpg - การแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร | https://facagri.cmru.ac.th/web