การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ The Christmas Tree Light Up

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมโครงการวัฒนธรรมนานาชาติ The Christmas Tree Light Up ซึ่งโครงการวัฒนธรรมนานาชาติ The Christmas Tree Light Up จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เผยแพร่ และร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรมไทย และนานาชาติร่วมกัน นำไปสู่ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมเฉลิมฉลอง สร้างความสุข ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช 2567 นี้ร่วมกัน ผ่านการทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมนานาชาติมากมาย อาทิ กิจกรรมการทำ Candy cane โดย Friend of Asia กิจกรรม “Christmas in Wonderland”
         โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ กิจกรรม “Christmas Photo booth” โดยหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรม “การรีดนมจากเต้านมเทียม และการทำคุกกี้”  โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรม “การห่อของขวัญ” โดยสำนักหอสมุด กิจกรรม “การตกแต่งต้นคริสมาสต์” โดยวิทยาลัยนานาชาติ กิจกรรม “การเขียนคำอวยพรเป็นภาษาจีน โดยใช้พู่กันจีน” โดยหลักสูตรภาษาจีน  คณะครุศาสตร์ กิจกรรม “การละเล่นเกาหลี และการแต่งกายชุดฮันบก” โดยหลักสูตรภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว
20231225132759(11).jpg - โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ The Christmas Tree Light Up | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231225132759(4).jpg - โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ The Christmas Tree Light Up | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231225132759(5).jpg - โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ The Christmas Tree Light Up | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231225132759.jpg - โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ The Christmas Tree Light Up | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231225132759(10).jpg - โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ The Christmas Tree Light Up | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231225132759(7).jpg - โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ The Christmas Tree Light Up | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231225132759(2).jpg - โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ The Christmas Tree Light Up | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231225132759(9).jpg - โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ The Christmas Tree Light Up | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231225132759(6).jpg - โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ The Christmas Tree Light Up | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231225132759(1).jpg - โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ The Christmas Tree Light Up | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231225132759(3).jpg - โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ The Christmas Tree Light Up | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231225132759(12).jpg - โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ The Christmas Tree Light Up | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231225132759(8).jpg - โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ The Christmas Tree Light Up | https://facagri.cmru.ac.th/web