การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

กิจกรรมฮ้องขวัญข้าว

        คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 5 หลักสูตร กิจกรรมฮ้องขวัญข้าว โดยจัดให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้รับรู้ถึงประเพณี วัฒนธรรม ที่สืบทอดกันมา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ แปลงเกษตรยิ่งใหญ่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
20231227132513.jpg - กิจกรรมฮ้องขวัญข้าว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227132501.jpg - กิจกรรมฮ้องขวัญข้าว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227132456.jpg - กิจกรรมฮ้องขวัญข้าว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227132508.jpg - กิจกรรมฮ้องขวัญข้าว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227132521.jpg - กิจกรรมฮ้องขวัญข้าว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227132523.jpg - กิจกรรมฮ้องขวัญข้าว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227132520.jpg - กิจกรรมฮ้องขวัญข้าว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227132517.jpg - กิจกรรมฮ้องขวัญข้าว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227132519.jpg - กิจกรรมฮ้องขวัญข้าว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227132458.jpg - กิจกรรมฮ้องขวัญข้าว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227132500.jpg - กิจกรรมฮ้องขวัญข้าว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227132503.jpg - กิจกรรมฮ้องขวัญข้าว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227132525.jpg - กิจกรรมฮ้องขวัญข้าว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227132514.jpg - กิจกรรมฮ้องขวัญข้าว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227132516.jpg - กิจกรรมฮ้องขวัญข้าว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227132507.jpg - กิจกรรมฮ้องขวัญข้าว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227132459.jpg - กิจกรรมฮ้องขวัญข้าว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227132522.jpg - กิจกรรมฮ้องขวัญข้าว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227132502.jpg - กิจกรรมฮ้องขวัญข้าว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227132510.jpg - กิจกรรมฮ้องขวัญข้าว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227132509.jpg - กิจกรรมฮ้องขวัญข้าว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227132512.jpg - กิจกรรมฮ้องขวัญข้าว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227132515.jpg - กิจกรรมฮ้องขวัญข้าว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227132504.jpg - กิจกรรมฮ้องขวัญข้าว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20231227132506.jpg - กิจกรรมฮ้องขวัญข้าว | https://facagri.cmru.ac.th/web