การผลิตบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับนางสาว กมลฉัตร ศรีวิชัย นักศึกษาปริญญาโท ผ่านเข้ารอบโครงการ NEW GEN ฮักบ้านเกิด season 2

        คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับนางสาว กมลฉัตร  ศรีวิชัย นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร ผ่านเข้ารอบ 24 คน ผลงาน “เครือข่ายผักอินทรีย์ฮักแม่วาง” โครงการ NEW GEN ฮักบ้านเกิด season 2 เพื่อค้นหาเกษตรกรรั่นใหม่ใช้นวัตกรรมและเทคโนเทคโนโลยีการพัฒนาธุรกิจเกษตร โครงการโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกาศเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567
20240328133731.jpg - ขอแสดงความยินดีกับนางสาว กมลฉัตร  ศรีวิชัย นักศึกษาปริญญาโท ผ่านเข้ารอบโครงการ NEW GEN ฮักบ้านเกิด season 2 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240328133730.jpg - ขอแสดงความยินดีกับนางสาว กมลฉัตร  ศรีวิชัย นักศึกษาปริญญาโท ผ่านเข้ารอบโครงการ NEW GEN ฮักบ้านเกิด season 2 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240328133732.jpg - ขอแสดงความยินดีกับนางสาว กมลฉัตร  ศรีวิชัย นักศึกษาปริญญาโท ผ่านเข้ารอบโครงการ NEW GEN ฮักบ้านเกิด season 2 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240328133730(2).jpg - ขอแสดงความยินดีกับนางสาว กมลฉัตร  ศรีวิชัย นักศึกษาปริญญาโท ผ่านเข้ารอบโครงการ NEW GEN ฮักบ้านเกิด season 2 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240328133731(1).jpg - ขอแสดงความยินดีกับนางสาว กมลฉัตร  ศรีวิชัย นักศึกษาปริญญาโท ผ่านเข้ารอบโครงการ NEW GEN ฮักบ้านเกิด season 2 | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240328133730(1).jpg - ขอแสดงความยินดีกับนางสาว กมลฉัตร  ศรีวิชัย นักศึกษาปริญญาโท ผ่านเข้ารอบโครงการ NEW GEN ฮักบ้านเกิด season 2 | https://facagri.cmru.ac.th/web