โครงการห่วงโซ่คุณค่าวนเกษตรอินทรีย์

ไส้อั่วปลานิลอินทรีย์

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติ เพื่อคุณภาพการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวนเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา ไส้อั่วปลานิลอินทรีย์
สนับสนุนทุนวิจัยโดย สนับสนุนทุนวิจัยโดย กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ไส้อั่วปลานิลอินทรีย์ ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
367.35 KB ดาวน์โหลด