การประกันคุณภาพการศึกษา

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

        การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิธีการประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) โดยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
20240514143753.jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240514143753(4).jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240514143753(2).jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240514143753(5).jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240514143753(6).jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240514143753(1).jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240514143753(3).jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | https://facagri.cmru.ac.th/web