การประกันคุณภาพการศึกษา

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์

        การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ วิธีการประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) โดยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
20240515093204.jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240515093205.jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240515093159.jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240515093156.jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240515093201.jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240515093158.jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240515093202.jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240515093200.jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240515093203.jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240515093155.jpg - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร วท.บ สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ | https://facagri.cmru.ac.th/web