โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ - เกษตรสีเขียว

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร เกษตรสีเขียว

        คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร “เกษตรสีเขียว” ภายโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนที่สรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
        15 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นำทีมผู้บริหารและอาจารย์ คณะเทคนโลยีการเกษตร เข้าพบนายสืบศักดิ์ สุภิมาส นายกเทศมนตรีตำบลวังผาง เพื่อหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประกาศนียบัตร(Non-Degree) หลักสูตร เกษตรสีเขียว ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงหนองปลิง เทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
        สำหรับหลักสูตร เกษตรสีเขียว เป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการเกษตรสีเขียว โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG-Model) กล่าวคือ Bio-การเกษตรที่เน้นความหลายหลายทางชีวภาพ เน้นการผสมผสานระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ เกษตรกร สัตว์เศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจ พืชท้องถิ่น สมุนไพร ในการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน Circular-การเกษตรที่เน้นการหมุนเวียนของพืชอาหารสัตว์ ของเสียให้เกิดประโยชน์ และการจัดการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเกื้อกูลระหว่าง คน พืช สัตว์ สิ่งแวดล้อม และ Green-การเกษตรสีเขียวเพื่อรักษาสุขภาพขององค์ประกอบในระบบนิเวศการเกษตรที่หลากหลาย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณาการจนกลายเป็นห่วงโซ่การผลิตพืช ปศุสัตว์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรมูลค่าสูง โดยสอดแทรกแนวคิดเกษตรคาร์บอนต่ำ ทำให้ผู้เรียนสามารถปรับทัศนคติและแนวคิดให้และต่อยอดอาชีพของตนเอง ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พร้อมกันกับการสร้างระบบนิเวศให้เกิดความสมดุลรวมกันเป็นคาร์บอนต่ำ

> ภาพ/ข่าว : ภาคภูมิ ทะนุดี หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
20240516090017(1).jpg - ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร เกษตรสีเขียว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240515145012.jpg - ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร เกษตรสีเขียว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240516090018(3).jpg - ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร เกษตรสีเขียว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240515145011(14).jpg - ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร เกษตรสีเขียว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240515145011.jpg - ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร เกษตรสีเขียว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240515145011(3).jpg - ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร เกษตรสีเขียว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240516090018(2).jpg - ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร เกษตรสีเขียว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240516090018.jpg - ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร เกษตรสีเขียว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240516090018(6).jpg - ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร เกษตรสีเขียว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240515145011(13).jpg - ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร เกษตรสีเขียว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240516090018(4).jpg - ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร เกษตรสีเขียว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240516090017.jpg - ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร เกษตรสีเขียว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240515145011(12).jpg - ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร เกษตรสีเขียว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240515145011(8).jpg - ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร เกษตรสีเขียว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240515150121(1).jpg - ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร เกษตรสีเขียว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240515145011(2).jpg - ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร เกษตรสีเขียว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240515145012(1).jpg - ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร เกษตรสีเขียว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240516090018(5).jpg - ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร เกษตรสีเขียว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240515145011(7).jpg - ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร เกษตรสีเขียว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240516090018(1).jpg - ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร เกษตรสีเขียว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240515145011(11).jpg - ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร เกษตรสีเขียว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240515145011(10).jpg - ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร เกษตรสีเขียว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240515145011(5).jpg - ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร เกษตรสีเขียว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240515145012(2).jpg - ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร เกษตรสีเขียว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240515145011(9).jpg - ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร เกษตรสีเขียว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240515145011(4).jpg - ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร เกษตรสีเขียว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240515150121.jpg - ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร เกษตรสีเขียว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240515145011(15).jpg - ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร เกษตรสีเขียว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240515145011(1).jpg - ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร เกษตรสีเขียว | https://facagri.cmru.ac.th/web 20240515145011(6).jpg - ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร เกษตรสีเขียว | https://facagri.cmru.ac.th/web